REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW

określający zasady korzystania z Internetowej Platformy Zakupowej www.lockpol.pl,
w szczególności zasady zawierania za jej pośrednictwem umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, zasady wykonywania tych umów, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


OGÓLNE
Internetowa Platforma Zakupowa działająca pod adresem www.lockpol.pl prowadzona jest
przez spółkę ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. zwaną dalej Sprzedawcą, z siedzibą przy
ul. Starorudzkiej 16A, 93-418 Łodź
KRS 0000043708 Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście.
NIP    7272443212 REGON        472243151
email:lockpol@lockpol.pl tel. 42 640-18-00

Konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
PL 23 1750 1093 0000 0000 2119 0508


BEZPIECZEŃSTWO
W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
Klient korzystający z platformy zakupowej jest zobowiązany do:

1.    korzystania z platformy zakupowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2.    korzystania z platformy zakupowej zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z
poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
3.    niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 
4.    korzystania z platformy zakupowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Platformy zakupowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Internetowa platforma zakupowa prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców będących osobami prawnymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.


ZAMÓWIENIA
Zamówienia należy składać przy wykorzystaniu Formularza zamówienia zamieszczonego na
stronie Internetowej Platformy Zakupowej www.lockpol.pl .
Platforma przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Dla zrealizowania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących osobowych: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki zamówionych towarów doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numeru NIP – tj. danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
Klient nie powinien ujawniać osobom trzecim loginu oraz hasła umożliwiającego dostęp do platformy zakupowej. Hasło winno być unikalne i trudne do odkodowania.
Przyjęcie przez Internetową platformę zakupową każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia.
 
SPRZEDAŻ
Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą), który będzie dołączany do każdego zrealizowanego zamówienia.
W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia, okaże się, że realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłatę niezwłocznie, w całości lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Klient indywidualny może wybrać przesyłkę za pobraniem, przesyłkę zwykłą ( przelew na
podstawie faktury pro-forma) lub odbiór własny ( 8:30 – 15:30 w dni powszednie).

Wybierając przesyłkę zwykłą musi dokonać przedpłaty przelewem za zamawiany towar. Standardowa cena przesyłki zwykłej wynosi 24 zł netto.
Przesyłka wysyłana „za pobraniem” kosztuje 29 zł netto.

UWAGA : Wszystkie towary produkowane na indywidualne zamówienie Klienta, wg. jego specyfikacji (wkładki i elektrozaczepy), nie mają możliwości zwrotu.

CZAS DOSTAWY

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.

Standardowo, przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, jednak musi on być każdorazowo potwierdzany w dziale sprzedaży ( sprzedaz@lockpol.pl )

Towary nie podlegające zwrotowi:
1.    Wkładki i elektrozaczepy jako towary produkowane wg. indywidualnej konfiguracji zgodnie z zamówieniem Klienta.
2.    Inne towary, oznaczone w Platformie zakupowej, jako towary na zamówienie , z indywidualnym czasem dostawy. W takim przypadku, po akceptacji terminu zamówienia, klient nie może zrezygnować z odbioru towaru o którym mowa.
 
3.    Inne towary, nie oznaczone w Platformie, jako towary na zamówienie, a które nie są w stałej sprzedaży – o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, będą traktowane jako towary na indywidualne zamówienie klienta, z indywidualnym
czasem dostawy. W takim przypadku, po wyrażeniu akceptacji ceny i terminu dostawy, klient nie może zrezygnować z odbioru towaru o którym mowa.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki,
wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych
przez Klienta lub opóźnień z winy firmy kurierskiej.
TOWAR i CENY
Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Platformy zakupowej są fabrycznie nowe.
Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN)
Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru i podawany jest na etapie uzupełniania formularza zamówienia
Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na
stronie internetowej Platformy zakupowej i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Platformy zakupowej mogą
ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.


Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będącymi Przedsiębiorcami, dodatkowych rabatów i umożliwić zakupy na podstawie indywidualnych cenników.
 
PŁATNOŚCI

1.    „za pobraniem” - wówczas zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera,
2.    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru
3.    gotówką w kasie Sprzedawcy - przy odbiorze własnym towaru u Sprzedawcy;
4.    Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będących Przedsiębiorcami, prolongaty płatności oraz przyznać kredyt kupiecki.


Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.
W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w terminie 7 dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta.
W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej lub naruszonej, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół w obecności kuriera lub odstąpić od odbioru przesyłki.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Platformy zakupowej umowę na odległość, może w terminie 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie, odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:


-    pisemnie na adres Sprzedawcy
 
-    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:
sprzedaz@lockpol.pl
-    osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego w Łodzi.
Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


GWARANCJA
Towary sprzedawane za pośrednictwem Platformy zakupowej są objęte 2-letnią gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę. Warunki gwarancji są częścią niniejszego regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie i następcze.
2.    Łączna maksymalna odpowiedzialność Dostawcy za zakres pozostałych roszczeń i zobowiązań, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich, niezależnie od tego czy zostały one objęte ubezpieczeniem, czy też nie, nie może przekroczyć równowartości ceny produktu dotkniętego wadą.
3.    Inne roszczenia Odbiorcy niezależnie od powodu są wykluczone. Dostawca nie odpowiada w związku z tym za uszkodzenia dotyczące nie samego przedmiotu
dostawy, zwłaszcza nie odpowiada za utracone korzyści lub inne szkody majątkowe Odbiorcy. Dostawca nie odpowiada za wady spowodowane przez materiały udostępnione przez Odbiorcę lub konstrukcję narzuconą przez Odbiorcę.
4.    Jeżeli spośród produktów dostarczonych w danej dostawie, tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, uprawnienia Odbiorcy
do rezygnacji z realizacji zamówienia ogranicza się jedynie do towarów wadliwych, a nie całej dostawy.
 
5.    Jeżeli z powodu wady fizycznej produktu Odbiorca odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia produktu wolnego od wad, to nie może on odesłać produktu samowolnie, bez uprzedniego porozumienia się z
Dostawcą.
INNE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw zmiany
funkcjonalności platformy lub zmian organizacyjnych w Spółce - w zakresie w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Strona internetowa, wszelkie materiały na niej zawarte w tym zdjęcia, schematy, rysunki, filmy, opisy, bazy danych są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej Sprzedawcy.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 października 2022 r. i obowiązuje do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.

Warunki Gwarancji
ŁUCZNIK - Lockpol Sp. z o.o. , ul. Starorudzka 16A, 93-418 Łodź.

1.    ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 16A jako producent/importer udziela niniejszym gwarancji, że zakupione przez Państwa produkty są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych.
2.    ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia wydania produktu kupującemu.
3.    ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. udziela gwarancji na zakupione produkty, polegającej na usunięciu wad tkwiących w nich, które ujawnią się w okresie o którym mowa w pkt.2
4.    Gwarancja nie obejmuje :
•    wad powstałych wskutek mechanicznych i elektrycznych uszkodzeń powierzchni
lub mechanizmu
 
•    zmian dokonanych przez uprawnionego z gwarancji jak i inne osoby trzecie niezależnie od motywów ich działań, będących zarówno wynikiem przestępstwa np. próby włamań jak i działaniem docelowym nie mającym na celu uszkodzenia produktu.
•    uszkodzeń mechanicznych przy montażu i dalszym użytkowaniu.
•    działania siły wyższej (pożar, powódź, itp.)
•    produktów pracujących w szczególnie agresywnym środowisku tj. narażonych na działania środków chemicznych obecnych w powietrzu lub w środowisku o szczególnym zapyleniu.
•    niewłaściwego konserwowania lub zaniechania konserwacji (patrz pkt.6)
5.    Za produkt obciążony wadą fizyczną uważa się taki , który nie spełnia swoich funkcji ze względu na ukryte wady konstrukcyjne lub z innych przyczyn fabrycznych.
6.    Produktów nie wolno konserwować olejami lub ich pochodnymi. Producent zaleca okresową ( raz na rok ) konserwację preparatami czyszcząco-smarującymi
7.    Uprawniony do gwarancji zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć do siedziby ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. :
•    uszkodzoną produkt
•    sporządzony na piśmie opis stwierdzonego uszkodzenia.
8.    Gwarant ma prawo do odmowy przyjęcia dostarczonych rzeczy, o których mowa w pkt.7 ,w przypadku obciążenia go nieuzgodnionym wcześniej kosztem transportu.
9.    Gwarant ma prawo nie uwzględnić reklamacji w przypadku stwierdzenia wad, których nie obejmuje gwarancja lub wad powstałych wskutek niewłaściwej konserwacji produktu.
10.    Nie uwzględnienie reklamacji rodzi obowiązek po stronie uprawnionego z gwarancji do odebrania dostarczonych rzeczy na własny koszt w ciągu 14 dni od powiadomienia go o tym fakcie przez Gwaranta.
11.    W ramach gwarancji uprawnionemu przysługuje roszczenie o usunięcie wad produktu.    Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta , który może usunąć wadę przez naprawę lub wymianę uszkodzonej części, lub wymienić cały produkt. Wada zostanie usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu.
12.    Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza , nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


Akceptuj

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookie.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.